Screenshot 17/09/2004

Screenshot 17/09/2004

KDE, Konsole, X.org 6.8