Screenshot 10/03/2004

Screenshot 10/03/2004

KDE, Xmms, Xine